International Music Festival White nights of St. Petersburg

International Music Festival "White Nights of St. Petersburg"

6, 7, 8 July 2012 year. Will take place on 6th International Musical Festival "white nights of St. Petersburg".


« Back

Partners:
Aeroflot Millionaire Budda Bar Sokos Audi Radisson Elba Domina Corynthia ТЗК Ростелеком 5555 vxcvxxcv